Pixel

Okres przedawnienia roszczeń to termin, po którym wierzyciel nie będzie mógł skutecznie dochodzić spłaty od dłużnika . Przedawnienie, w zależności od rodzaju roszczenia, może upłynąć po kilku miesiącach lub po kilku latach. Aby skutecznie dochodzić swoich praw warto wiedzieć ile wynosi okres przedawnienia dla konkretnych roszczeń i jakie czynności przerywają bieg terminu przedawnienia.


Termin przedawnienia – przepisy ogólne

Od 2018 roku ogólny okres przedawnienia roszczeń jednorazowych i niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą został skrócony z 10 lat do 6 lat. Po nowelizacji zmianie uległ także termin przedawnienia roszczeń m.in. stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu – wynosi on obecnie 6 lat.

Jeżeli przepisy szczegółowe nie mówią inaczej termin przedawnienia wynosi:

 • 6 lat dla roszczeń majątkowych,
 • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe (takie jak np. zapłata czynszu przy umowie najmu, załata raty w umowie leasingu, zapłata renty) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.


Okresy przedawnienia a rodzaj roszczenia

6-miesięczny okres przedawnienia

 • roszczenia pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki ,
 • roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu, hostelu, pensjonatu.

Termin przedawnienia: 1 rok

 • roszczenia z tytułu umowy: przewozu, najmu lub użyczenia, spedycji,
 • roszczenia z tytułu rękojmi za wady prawne lub wady fizyczne rzeczy sprzedanej

Okresy przedawnienia roszczeń: 2 lata

 • roszczenia wynikające z umowy o dzieło (termin biegnie od dnia oddania dzieła; w przypadku, gdy przedmiot umowy oddano po terminie - od dnia, w którym zgodnie z umową miało to nastąpić),
 • roszczenia przysługujące przedsiębiorcom z tytułu dokonanej sprzedaży, a także osobom prowadzącym gospodarstwo rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych,
 • roszczenia wynikające: z umowy zlecenia, z umowy rachunku bankowego,
 • roszczenia z tytułu: mandatów za jazdę bez biletu, usług telekomunikacyjnych.

Termin przedawnienia: 3 lata

Trzyletni termin przedawnienia roszczeń obowiązuje dla należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej, a także:

 • roszczenia z tytułu: umowy ubezpieczeniowej, umowy kredytu/pożyczki, przysługującego zachowku, opłat za telefon,
 • roszczenia ze stosunku pracy.

Termin przedawnienia: 5 lat

 • roszczenia z tytułu zapisu w testamencie,
 • roszczenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Sześcioletni okres przedawnienia dotyczy roszczeń majątkowych. Ma też zastosowanie np. przy roszczeniach pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika z winy umyślnej.


Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Artykuł 123 § 1 kodeksu cywilnego określa dokładnie, jak można dokonać zawieszenia biegu terminu przedawnienia: „(…) przerwanie biegu terminu przedawnienia dokonuje się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.”

Bieg terminu przedawnienie wstrzymasz podejmując jedno z poniższych działań:

 • uzyskując od dłużnika uznanie roszczenia. Taką formę pełni pismo, w którym dłużnik przyznaje, że zalega z zapłatą: prosi o rozłożenie długu na raty, o odroczenie terminu zapłaty, anulowanie części odsetek, itp.,
 • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
 • wszczynając mediację.

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym pełniącym podobną funkcję albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2021 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.