Pixel

Upadek na nieuprzątniętym lub oblodzonym chodniku czy na śliskiej podłodze w galerii handlowej może mieć bardzo poważne konsekwencje. W każdym wypadku za szkody doznane w miejscach użytku publicznego odpowiada zarządca lub właściciel obiektu. To od niego należy domagać się wypłaty odszkodowania za poniesione straty.

Wypadek na drodze lub chodniku

W pierwszej kolejności należy ustalić zarządcę danego odcinka drogi, chodnika lub budynku, w którym doszło do szkody. Takim właściwymi podmiotami są kolejno:

  • dla dróg krajowych i autostrad - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dla dróg wojewódzkich - zarząd województwa,
  • dla dróg powiatowych - zarząd powiatu,
  • dla dróg gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  • dla autostrad płatnych - jeżeli nie określono inaczej w umowie koncesyjnej - podmiot będący koncesjonariuszem,
  • dla dróg wewnętrznych - podmiot zarządzający nieruchomością - może to być np. wspólnota, spółdzielnia czy też właściciel danego terenu,
  • dla chodnika znajdującego się bezpośrednio przy granicy posesji - właściciel posesji lub jej zarządca,
  • dla chodnika będącego otoczeniem drogi publicznej - zarządca drogi publicznej,
  • dla przystanku autobusowego czy wydzielonego torowiska tramwajowego zakład komunikacji, który użytkuje dany przystanek bądź torowisko.

Wypadek w sklepie, galerii handlowej lub urzędzie

Jeśli z powodu złego stanu technicznego budynku użyteczności publicznej lub niedostatecznego poinformowania o grożącym Ci niebezpieczeństwie doznasz szkody na ciele możesz wystąpić do zarządcy budynku o odszkodowanie. Sytuacja taka będzie miała miejsce jeśli doznasz szkód korzystając z niesprawnych urządzeń technicznych zamontowanych w budynku, czy zostaniesz zraniony w głowę w wyniku prowadzonych w obiekcie prac porządkowych czy remontowych.

Udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego

Jeśli złamałeś rękę na nieodśnieżonym chodniku, spadający z dachu sopel zranił Cię w głowę czy poważnie uszkodziłeś zawieszenie lub koło w samochodzie wpadając w wyrwę w drodze, a o zagrożeniu tego typu nie informował żaden znak drogowy, masz prawo do odszkodowania za doznane szkody. Może to być jednorazowe zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a w niektórych wypadkach nawet renta uzupełniająca lub renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego. Należy jednak udowodnić, iż szkoda powstała wskutek zaniechania działania lub niedostatecznego wywiązania się zarządcy z obowiązku utrzymania drogi lub chodnika w odpowiednim stanie. Jeśli zostanie jednak udowodniony fakt, iż do wypadku doszło przez twoje nieostrożne lub niefrasobliwe zachowanie odszkodowanie może nie zostać wypłacone.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2020 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.