Pixel

Po zameldowaniu się w hotelu lub wejściu na teren kąpieliska często ulegamy złudnemu przekonaniu, iż nasze bagaże po odbyciu podróży są już bezpieczne, a odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia naszego mienia lub kradzieże spoczywa na właścicielu obiektu lub jego pracownikach. Niestety to przekonanie nie zawsze jest słuszne. Kiedy nie możemy domagać się odszkodowania za poniesione straty?

Odpowiedzialność osób utrzymujących zarobkowo hotele lub kąpieliska za rzeczy wniesione przez gościa wynika z regulacji prawnych zawartych w kodeksie cywilnym. Przepisy prawne mają zastosowanie na terenie Polski i mogą się różnić od przepisów obowiązujących w innych krajach w odniesieniu do analogicznych sytuacji. Hotelarz odpowiada nie tylko za utratę, ale także za uszkodzenie rzeczy wniesionych do ośrodka przez osobę korzystającą z jego usług.

Wykluczenia odpowiedzialności

Wyjątek stanowią jednak sytuacje, gdy szkoda:

  • wynikła z właściwości rzeczy wniesionej (np. straty spowodowała niesprawna suszarka lub lokówka),
  • powstała wskutek siły wyższej (powodzi, pożaru, silnych wiatrów, lawiny lub innych zdarzeń, których nie dało się przewidzieć i którym nie można było zapobiec takich jak: kradzież podczas zamieszek, strajków, manifestacji),
  • powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła albo go odwiedzała.

Nie możemy liczyć zatem na odszkodowanie od hotelu, gdy szkody powstały wyłącznie z naszej winy lub gdy do powstania szkód przyczyniły się osoby, które zaprosiliśmy na imprezę do naszego pokoju hotelowego.

Ograniczenia zakresu obowiązku naprawienia szkody nie dotyczą jednak sytuacji, gdy utrzymujący zarobkowo hotel:

  • przyjął rzeczy na przechowanie,
  • odmówił ich przyjęcia na przechowanie, mimo że był zobowiązany je przyjąć,
  • szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa hotelarza lub osoby u niego zatrudnionej.

Co oznacza określenie „rzecz wniesiona”?

Na miano to zasługuje każda rzecz, którą w czasie naszego pobytu przechowujemy w hotelu lub która jest przechowywana poza jego terenem, a została powierzona obsłudze hotelowej do umieszczenia w miejscu do tego przeznaczonym (w sejfie znajdującym się poza terenem hotelu) lub do tego celu wskazanym. Za rzeczy wniesione nie uważa się jednak pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego ośrodka przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu. Niemniej niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia szkody lub otrzymaniu wiadomości o szkodzie musisz powiadomić o tym fakcie właściciela ośrodka. Poniesiona szkoda powinna być wymierna i zazwyczaj musimy udowodnić, że faktycznie miała ona miejsce.

Wysokość odszkodowania

W wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych odpowiedzialność hotelarza względem jednego gościa ogranicza się do wysokości stokrotnej ceny doby hotelowej. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.

Przechowanie rzeczy

Pracownicy hotelu mają obowiązek przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Odmowa przyjęcia tych rzeczy może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu, mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2019 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.