Pixel

Choć nie jesteśmy w stanie przewidzieć zdarzeń losowych, możemy przygotować się na ich wystąpienie i ewentualną konieczność finansowego pokrycia wywołanych nimi kosztów. Jednym z podstawowych narzędzi w tym zakresie jest ubezpieczenie - a ponieważ zakres możliwych zdarzeń jest bardzo szeroki, na rynku istnieje wiele różnorodnych produktów odpowiadających konkretnym potrzebom klientów. Jakie rodzaje ubezpieczeń mamy do dyspozycji?

Ubezpieczenia majątkowe

Uszkodzenie mienia należy do najczęściej występujących szkód - z tego względu dotyczące go ubezpieczenia majątkowe znajdują się wśród najczęściej wybieranych polis. Ubezpieczenia tego rodzaju chronią nie tylko przed stratą wynikającą ze zniszczenia własności klienta; mogą także zapewnić mu środki na pokrycie kosztów szkody, którą spowodował on sam.

Do grupy ubezpieczeń majątkowych należą m.in.:

 • ubezpieczenia nieruchomości i gospodarstw rolnych,
 • ubezpieczenia wartościowych przedmiotów osobistych,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla przedstawicieli konkretnych zawodów,
 • ubezpieczenie bagażu w polisie turystycznej.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do grupy ubezpieczeń majątkowych działu II zaliczają się ubezpieczenia komunikacyjne, którym ze względu na powszechność warto także poświęcić kilka słów. W obszarze tym wyróżniamy 2 rodzaje ubezpieczeń:

 • obowiązkowe - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), obowiązujące wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych; polisa służy zabezpieczeniu poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę w zdarzeniu drogowym, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony pojazd
 • nieobowiązkowe

W grupie nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się:

 • autocasco (AC) - zabezpieczenie właściciela pojazdu przed stratami finansowymi z tytułu kradzieży lub zniszczenia pojazdu
 • assistance - pakiet usług serwisowych, informacyjnych i/lub medycznych w zakresie ustalonym treścią umowy z ubezpieczycielem

Ubezpieczenia osobowe

W grupie tej znajdują się polisy na wypadek utraty życia, zdrowia lub zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Podmiotem ubezpieczenia tego typu zawsze jest osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych. Podstawową różnicą w stosunku do ubezpieczeń majątkowych jest tu sposób określenia wysokości polisy i zakresu ochrony: ponieważ wartości poniesionych w tym obszarze strat nie da się jednoznacznie wycenić, nabywca sam określa kwotę oraz warunki, na jakich pragnie się ubezpieczyć. Wypłacane z tytułu polisy środki mają charakter świadczeń, nie odszkodowań.

W zależności od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenie osobowe może obejmować m.in.:

 • ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym pokrycie kosztów rehabilitacji po wypadku i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • dostęp do określonych świadczeń medycznych w prywatnych placówkach,
 • wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia inwestycyjne/oszczędnościowe

Ubezpieczenie tego typu jest rozszerzeniem formuły klasycznej polisy na życie. Opłacana miesięcznie składka dzieli się na dwie części: jedna z nich służy zagwarantowaniu ochrony ubezpieczeniowej, druga zaś gromadzeniu kapitału zwiększającego wartość ochrony. Obok gwarancji wypłaty świadczenia po wystąpieniu określonych umową zdarzeń właściciel ubezpieczenia zyskuje tym samym gwarancję wypłaty zebranej części kapitałowej.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2024 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.