Pixel

Prowadzisz małą firmę lub średniej wielkości przedsiębiorstwo i chcesz zadbać o kompleksowe ubezpieczenie swojego majątku? Agent ubezpieczeniowy z pewnością przekaże Ci niezbędne informacje o możliwych opcjach ubezpieczenia i odpowie na twoje pytania, warto jednak przed takim spotkaniem mieć już podstawową wiedzę w tym zakresie. Przygotowaliśmy dla Ciebie garść praktycznych informacji!

Z tego wpisu dowiesz się:

  • na które punkty OWU warto zwrócić uwagę?
  • od czego zależy wysokość składki?
  • od czego możesz się ubezpieczyć?

Ograniczenia dotyczące Ubezpieczonego

Oczekujesz oferty skrojonej na miarę potrzeb, kompleksowej ochrony przy akceptowalnej wysokości składek? Elastyczność ubezpieczycieli jest spora, jednak pewne ograniczenia zakresu ubezpieczeń i wykluczenia odpowiedzialności w OWU różnych ubezpieczycieli powtarzają się.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe swoją ofertę ubezpieczeń dla małych i średnich firm kierują np. do podmiotów, w których wartość mienia i obroty nie przekraczają określonego limitu. Przykładowo w AXA zawarcie standardowej umowy ubezpieczenia mienia jest możliwe, gdy ochroną ubezpieczeniową obejmowane jest mienie o wartości nie przekraczającej 10 000 000 zł na jedno lub 20 000 000 zł na wszystkie miejsca ubezpieczenia; umowa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej, gdy obrót realizowany lub planowany z tytułu prowadzonej działalności nie przekracza 20 000 000 zł.

Warianty ubezpieczenia małych i średnich firm

Od czego możesz ubezpieczyć swoją firmę? Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować:

1) ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w tym m.in. od powodzi, przepięcia, dewastacji, stłuczenia, katastrofy budowlanej, awarii maszyn

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju

3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w tym m.in. za: produkt, mienie powierzone, przeniesienie chorób zakaźnych, szkody w środowisku oraz wypadki przy pracy

5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

6) ubezpieczenie assistance

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o kompleksową ochronę życia i zdrowia pracowników.

Od czego zależy wartość składki?

Dla właściciela firmy kluczowe znaczenie ma wysokość składki. Pytanie o średnią wysokość składki ubezpieczenia małej lub średniej firmy spotka się zapewne z wymijającą odpowiedzią i uśmiechem ze strony agenta. Poza wybranymi wariantami ochrony ubezpieczeniowej na wysokość składki wpływa wiele czynników. Składka obliczana jest za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela (według taryfy składek obowiązującej na dzień złożenia wniosku). Najistotniejsze znaczenie ma wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności.

Wysokość składki zależy od:

  • wysokości i rodzaju franszyz,
  • rodzaju prowadzonej działalności,
  • rodzaju, konstrukcji i stanu technicznego mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, jego lokalizacji, dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych,
  • liczby pracowników (w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej),
  • wysokości obrotu (w ubezpieczeniu mienia w transporcie i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej),
  • dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,
  • innych czynników wpływających na prawdopodobieństwo powstania zdarzenia ubezpieczeniowego.

Wysokość składki może ulec obniżeniu w przypadku stosowania nowoczesnych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych na terenie obiektu, który ma być przedmiotem ubezpieczenia. Warto więc poinformować agenta o zastosowanych w firmie zabezpieczeniach mienia.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost składki? Składka ubezpieczeniowa może ulec podwyższeniu w przypadku, gdy ubezpieczyciel zakwalifikuje firmowe obiekty do II klasy palności (wg klasyfikacji ogniowej), a także - co zrozumiałe - w przypadku szkodowego przebiegu ubezpieczenia.

Dokument OWU - na co zwrócić uwagę?

Przed podpisaniem umowy przeczytaj dokładnie dokument OWU. W wielu miejscach, z uwagi na specjalistyczne nazewnictwo, zapis może być niejasny - o te aspekty warto zapytać agenta i rozwiać wątpliwości. Wczytaj się dokładnie w paragraf wskazujący dokładnie wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obowiązywać. OWU zawiera także informacje o obowiązkach Ubezpieczonego i Ubezpieczającego; szczegółowo wskazuje działania, które należy podjąć w przypadku powstania szkody objętej ochroną.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.