Pixel

Przedstawiciele niektórych zawodów zobligowani są do wykupienia zawodowego ubezpieczenia OC, które pełni funkcję zabezpieczenia przed konsekwencjami błędów popełnionych podczas wykonywania swoich obowiązków.

Ochrona przed konsekwencjami błędnych decyzji

OC zawodowe ma chronić klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji, wydawanych przez przedstawicieli określonych grup zawodowych, gwarantując jednocześnie poszkodowanym odszkodowanie. W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność deliktową (za szkody powstałe z winy ubezpieczonego) lub kontraktową (wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnego zobowiązania).

Zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC

Obowiązek wykupu polisy OC oraz zakres odpowiedzialności przedstawicieli poszczególnych zawodów regulują ustawy i rozporządzenia dedykowane konkretnym rodzajom działalności: w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to między innymi:

 • komornik sądowy,
 • organizator imprez masowych,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • radca prawny,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • księgowy,
 • notariusz,
 • architekt,
 • biuro usług płatniczych,
 • inżynier,
 • lekarz,
 • zakład opieki zdrowotnej,
 • biegły rewident,
 • rzecznik patentowy,
 • detektyw,
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego.

Gdzie zgłosić szkodę?

Jeśli korzystając z usług przedstawiciela jednego z powyższych zawodów zostałeś narażony na straty możesz ubiegać się o odszkodowanie. Należy wówczas zgłosić się do firmy, w której ubezpieczony jest sprawca szkody.

Wykonujesz zawód objęty obowiązkowym OC zawodowym?

Jeśli wykonujesz jeden z powyższych zawodów i obowiązkowe OC dotyczy Ciebie osobiście, zapoznaj się z ofertą różnych ubezpieczycieli i wybierz najkorzystniejszą, gdyż polisy tego typu są dość zróżnicowane. Pomimo że ustawy określają minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia dla każdego z zawodów, warto się zastanowić czy nie zwiększyć sumy ubezpieczenia (zwiększając jednocześnie składkę), żeby w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel pokrył całość powstałych zobowiązań.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.